Triển lãm chuyên đề “Ánh sáng từ “Đường Kách mệnh” đang diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, từ ngày 10-10. Triển lãm trưng bày ấn phẩm “Đường Kách mệnh” viết tay của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, bản gốc duy nhất còn lưu giữ ở Việt Nam hiện nay.

Bên cạnh đó, trưng bày cũng giới thiệu 150 hiện vật gắn với cuộc đời hoạt động của các đồng chí thuộc thế hệ đầu tiên của cách mạng Việt Nam, nhóm báo chí cách mạng xuất bản công khai thời kỳ đấu tranh dân chủ 1936-1939, những tài liệu, văn bản nguyên gốc đặc biệt như Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương do đồng chí Trần Phú soạn thảo được Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua, tháng 10-1930.

Nguồn: Báo Thời Nay

Lê Thị Hồng Nhung đăng bài